Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego z wotum zaufania i absolutorium
Na ostatniej sesji Rady Miasta, prezydent Piotrkowa Trybunalskiego, Juliusz Wiernicki, otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu miasta na rok 2023. Decyzje te zapadły po burzliwej debacie, która obejmowała również inne kluczowe kwestie dotyczące przyszłości miasta.

Debata nad raportem o stanie miasta

Sesja Rady Miasta rozpoczęła się od szczegółowej debaty nad raportem o stanie miasta. Radni mieli okazję zapoznać się z aktualnym stanem gospodarki, infrastruktury oraz polityki społecznej. Raport ten stanowił fundament do dalszych dyskusji i decyzji podejmowanych w trakcie sesji.

Głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta

Jednym z najważniejszych punktów sesji było głosowanie nad wotum zaufania dla prezydenta Juliusza Wiernickiego. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych, z czego 17 opowiedziało się za udzieleniem wotum zaufania, a 4 wstrzymało się od głosu. Następnie przystąpiono do głosowania nad absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 rok. Absolutorium zostało przyjęte głosami 13 radnych, przy jednym głosie przeciw i 6 wstrzymujących się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2024 rok

W dalszej części obrad, radni przegłosowali istotne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie miasta na 2024 rok. Te zmiany mają na celu dostosowanie finansów miasta do nowych wyzwań i potrzeb, jakie pojawiły się w trakcie roku. Znaczące decyzje dotyczące przyszłych inwestycji i zarządzania finansami miejskimi mają na celu zapewnienie stabilności i rozwoju miasta.

Sprzedaż i nabycie nieruchomości

Podczas sesji, radni podjęli także decyzje dotyczące sprzedaży nieruchomości położonych przy ulicach Dmowskiego, Sulejowskiej i Żwirki. Zgoda na sprzedaż tych terenów ma na celu przyciągnięcie nowych inwestorów oraz rozwój lokalnej gospodarki. Dodatkowo, radni zdecydowali o nabyciu do zasobu gminnego udziału ½ części w zabudowanej nieruchomości przy ulicy Wojska Polskiego 62, co ma strategiczne znaczenie dla przyszłych planów rozwoju miasta.

Przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji i utworzenie Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

Na zakończenie sesji, radni przegłosowali uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta na lata 2024-2030. Program ten ma na celu odnowienie i ożywienie zdegradowanych obszarów miasta, co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Rada podjęła również decyzję o utworzeniu Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, która ma na celu wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy.


Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego