ZMIANADODATEK
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, iż wzrosły progi kryterium dochodowego uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Obecnie wynosi ono: w gospodarstwie 1 osobowym 2538,46 zł, w gospodarstwie 2 i więcej osobowym 1903,85 zł.  
Piotrkowianie mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. Jest to kwota wypłacana osobom w trudnej sytuacji finansowej, z przeznaczeniem na opłaty za mieszkanie. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobie/osobom, która spełnia następujące warunki:
spełnia kryterium dochodowe - nowe kryterium dochodowe wynosi 1903, 85 złotych dla gospodarstw wieloosobowych oraz 2538,46 złotych netto dla gospodarstw jednoosobowych, czyli osób mieszkających samotnie.

Podane kwoty są kwotami netto, tj. po odjęciu podatku, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz kosztów uzyskania przychodu.

Kryterium metrażowe w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:  
    1. dla 1 osoby 35,00 m 2  + 30 % =  45,50 m 2
   2. dla 2 osób   40,00 m 2  + 30 % =  52,00 m 2
   3. dla 3 osób   45,00 m 2  + 30 % =  58,50 m 2
   4. dla 4 osób   55,00 m 2  + 30 % =  71,50 m 2
   5. dla 5 osób   65,00 m 2  + 30 % =  84,50 m 2
   6. dla 6 osób   70,00 m 2  + 30 % =  91,00 m 2      
   oraz + 5 m2 dla każdej następnej osoby. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły ds. orzekania  o niepełnosprawności.

Do wniosku należy dołączyć deklarację o dochodach, potwierdzić powierzchnię lokalu oraz przedstawić rachunki za energię elektryczną ( w przypadku braku centralnego  ogrzewania, ciepłej wody i gazu przewodowego). Wniosek do pobrania w załączniku poniżej.

Osoby w trudnej sytuacji materialnej mające aktualnie trudności np. w opłacaniu czynszów za mieszkania mogą również ubiegać się o specjalne zasiłki celowe.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany zasiłek celowy specjalny.  Taką szczególną sytuacją może być również znaczna podwyżka czynszu w związku ze wzrostem ceny nośników ciepła.

Pomoc w formie zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej. Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m. in. zaświadczenie o zarobkach odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp. Na podstawie zgromadzonych dokumentów i oceny sytuacji rodziny jest wydawana stosowna decyzja administracyjna.

Wnioski o pomoc wraz z dokumentami można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy ul. Próchnika 34 (tel : 44 733 90 03). 

Załączniki artykułu

Wzór_wniosku_o_dodatek_mieszkaniowy-1 (Pobrań: 9)