Resized_20230317_101945
Piotrkowski samorząd przystąpił do programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Mieszkanie dla absolwenta, który skierowany jest dla osób z niepełnosprawnościami. 
W minionym tygodniu w siedzibie łódzkiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi podpisana została przez Zofię Antoszczyk, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie umowa na realizację programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Mieszkanie dla absolwenta.  

Celem programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, który spełnia warunki:
  • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej,
  • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.
Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta. Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na 36 miesięcy.

Dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:
1) od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla
    danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
2) od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej
    lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
3) od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla
    danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
 
Program realizowany będzie w latach 2022-2026, zawieranie umów z beneficjentami odbywać się będzie do dnia 31.12.2023r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W naszym mieście program będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.