DSC_0100
W poniedziałek (21.11) firma DEFRO odebrała budynek Szkoły Podstawowej nr 12, w którym przeprowadzi termomodernizację. Na czas inwestycji dzieci uczyć się będą w innych placówkach na terenie miasta.
Wystartowała kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12. Zaplanowana inwestycja ma bardzo szeroki zakres prac. Obejmie zarówno część wewnętrzną, jak i zewnętrzną placówki. Prace mają zakończyć się w czerwcu przyszłego roku, a to oznacza, że uczniowie kolejny rok szkolny rozpoczną już w nowoczesnym budynku. 
- Warto podkreślić, ze budynek w maju już ma być na tyle gotowy, aby móc w nim przeprowadzić egzaminu końcowy dla ośmioklasistów - informują urzędnicy.
W miniony poniedziałek obyło się przekazanie budynku wykonawcy inwestycji, tj. firmie DEFRO z Sieradza. Na czas prowadzonych prac uczniowie będą uczyć się w pięciu innych placówkach z terenu miasta, tj.  klasy I i II mają lekcje w SP3 oraz ZSP4. Klasy III w SP2. Klasy IV-VII w budynku "B" Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filii w Piotrkowie Trybunalskim (dawna Szkoła Podstawowa nr 7). Klasy VIII w ZSP 2 (popularnej "Piomie").

Zakres prac jest bardzo szeroki. Oto co obejmują.
Wykonawca robót będzie zobowiązany do wykonania projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i  opiniami innych organów wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz Prawa Budowlanego, niezbędnych do uzyskania przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane) lub zgłoszenia od organu administracji budowlanej.
W skład dokumentacji wchodzą:
- inwentaryzacja obiektu dla potrzeb opracowania projektowego,
- koncepcja rozwiązania projektowego do zatwierdzenia przez Zamawiającego,
- projekty zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno – budowlane, projekty techniczne, projekty wykonawcze,
- ekspertyza techniczna obiektu dla potrzeb opracowania projektowego

I. Branża architektoniczo – konstrukcyjna
1. Projekt budowlany branży architektoniczno - konstrukcyjnej powinien obejmować w szczególności:
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic szkoły (do poziomu posadowienia) i ścian fundamentowych kompleksu sportowego,
- ocieplenie stropodachu wentylowanego (ocieplenie granulatem z wełny szklanej), izolację przeciwwodną dachu,
- wymianę stolarki okiennej,
- wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,
- wykonanie izolacji ścian piwnic poniżej poziomu terenu,
- wykonanie robót remontowych zewnętrznych: demontaż i odtworzenie schodów zewnętrznych wraz z murami oporowymi, remont elewacji poprzez naprawę i uzupełnienie uszkodzonych tynków i naprawę ścian w miejscach pęknięć, remont kominów na dachu wraz z wykonaniem nowych czapek betonowych, wymiana rynien i rur spustowych z dachów, wymiana obróbek blacharskich ogniomurów, attyk i parapetów, izolacja ścian piwnic szkoły i ścian fundamentowych kompleksu sportowego,
- wykonanie robót remontowych wewnętrznych: remont pomieszczeń istniejącego węzła cieplnego wraz montażem nowego, remont wszystkich pomieszczeń w budynku (skrobanie ścian i sufitów, wykonanie gładzi na ścianach i sufitach, malowanie pomieszczeń, remont sanitariatów, wymiana przyborów sanitarnych w pomieszczeniach WC, w których nie było jeszcze przeprowadzonego remontu), sprawdzenie i udrożnienie istniejącej wentylacji grawitacyjnej, wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych,
- projekt budowlany usprawnień dla osób niepełnosprawnych, który powinien zawierać dostawę i montaż wraz z zasileniem platformy dla niepełnosprawnych przy zejściu z poziomu „0” na poziom kompleksu sportowego, z przebudową spoczników i  drzwi. Przy głównym wejściu do budynku należy zaprojektować i wykonać podjazd dla niepełnosprawnych w formie zewnętrznej  pochylni (inaczej niż w PFU).
 
2.Ponadto projekt zagospodarowania terenu dla branży architektoniczno - konstrukcyjnej powinien obejmować w szczególności:
- demontaż i odtworzenie schodów zewnętrznych,
- rozbiórkę i odtworzenie tarasów ze schodami przy kompleksie sportowym,
- remont - wymianę istniejących utwardzeń na działce, w tym wykonanie opaski z kostki betonowej obramowanej obrzeżem  trawnikowym wokół budynków będących przedmiotem opracowania,
- wykonanie opaski przyściennej,
- roboty niezbędne do wykonania podczas prac budowlanych.
 
Na podstawie opracowanych i zatwierdzonych projektów do wykonania będą  powyższe roboty.
 
II. Branża instalacji sanitarnych
1. Projekty budowlane w zakresie branży sanitarnej powinny obejmować w szczególności :
- projekt budowlany modernizacji (wymiany na kompaktowy) węzła cieplnego z  uwzględnieniem odrębnego obwodu z wymiennikiem ciepła dla instalacji  c.o. dla kompleksu sportowego.
- projekt budowlany modernizacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej, zimnej wody użytkowej kanalizacji  sanitarnej  budynku szkoły oraz całego kompleksu sportowego (inaczej niż PFU).
- projekt budowlany drenażu opaskowego wokół budynków  z uwzględnieniem kompleksu sportowego z odprowadzeniem wód z drenażu do kanalizacji deszczowej.
- projekt budowlany modernizacji instalacji zimnej wody.
 
Na podstawie opracowanych i zatwierdzonych projektów do wykonania będą powyższe roboty a także:
- demontaże istniejących instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzła cieplnego.
 
III. Branża  instalacji elektrycznych
1. Projekty budowlane w zakresie branży elektrycznej winny obejmować:
-Projekt budowlano-wykonawczy Instalacja Elektryczna
-Projekt budowlano-wykonawczy Instalacja Fotowoltaiczna
-Projekt budowlano –wykonawczy Instalacja Odgromowa
-Projekt budowlany Przyłącze Elektroenergetyczne       
 
Na podstawie opracowanych i zatwierdzonych projektów do wykonania będą następujące roboty :
- modernizacja oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego, awaryjnego, ewakuacyjnego budynku szkoły,
-  instalacja elektryczna wewnętrzna budynku szkoły, przewidująca wymianę okablowania, gniazd, łączników, wymianę rozdzielni głównej oraz rozdzielni piętrowych na nowe w układzie TN-S z szyną wyrównawczą oraz ochroną przeciwprzepięciową, wg obowiązujących obecnie norm i przepisów,
- wymiana instalacji gniazd wtykowych oraz zasilania urządzeń budynku szkoły wraz z wymianą uziomu otokowego przy budynku szkoły i budynku kompleksu sportowego,
- instalacja odgromowa dla fotowoltaiki i dla budynku,
-  dostosowanie budynku szkoły do potrzeb p-poż - poprzez zaprojektowanie i wykonanie przycisku przeciwpożarowego wyłącznika prądu przy głównych drzwiach szkoły budynku szkoły oraz wyłącznika p-poż. instalacji fotowoltaicznej,
-  instalacja fotowoltaiczna na budynku szkoły.