zdjęcie
W Piotrkowie Trybunalskim trwają prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Realizowane są w ramach projektu „E-geodezja”, na który Urząd Miasta pozyskał blisko 4 mln złotych z Unii Europejskiej.
Ewidencja zawiera podstawowe informacje o gruntach, budynkach i lokalach, a także o właścicielach i podmiotach władających tymi obiektami oraz przysługujących im prawach.
- Dane są niezwykle istotne ponieważ stanowią podstawę m.in. oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, planowania przestrzennego, a także wymiaru podatków i świadczeń – wyjaśnia Krzysztof Studziżur, Geodeta Miasta i dodaje, że modernizacja ewidencji ma na celu aktualizację danych oraz dostosowanie ich do zmienionych przepisów prawa.

Firma geodezyjna opracowała już dane dla drugiej połowy miasta. Projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków składający się ze zaktualizowanych map ewidencyjnych, rejestrów oraz kartotek dotyczących gruntów, budynków i lokali zostanie wyłożony do wglądu właścicieli, a także podmiotów władających nieruchomościami.

Projekt będzie wyłożony w Urzędzie Miasta przy ul. Szkolnej 28 – wejście „A”, w sali nr 149 (I piętro), w terminie od 5 do 26 sierpnia w godzinach urzędowych od 7:30 do 15:30, wtorek do 16.30.

Projekt opracowany został dla obrębów ewidencyjnych nr 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, które oznaczone są kolorem niebieskim na załączonej mapie.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. 

- Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie prowadzonego postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości – zastrzega Krzysztof Studziżur i dodaje.
- Zainteresowane osoby powinny mieć ze są dokument tożsamości, dokument potwierdzający prawo do gruntów oraz inne dokumenty mogące mieć znaczenie w sprawie.

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. Niestawienie się w wyznaczonym terminie i miejscu nie będzie stanowiło przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, to jest zatwierdzenia operatu opisowo – kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Informację dotyczącą usytuowania nieruchomości w obrębie ewidencyjnym, uzyskać można za pośrednictwem ogólnodostępnych geoportali (TUTAJTUTAJTUTAJTUTAJ).
Dodatkowe wyjaśnienia uzyskać można w Urzędzie Miasta przy ul. Szkolnej 28, pok. nr 4, lub pod nr tel. 44 7321814 / 11 / 05.

Projekt „E - geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne, jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną” uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 3 933 092,02 zł.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości danych sektora publicznego z zakresu informacji przestrzennej, a także zwiększenie dostępności i stopnia wykorzystania tych danych, poprzez wdrożenie e-usług publicznych o wysokim stopniu dojrzałości.


 

Załączniki artykułu