W dniach 26-27 stycznia koło łowieckie „Koliber” planuje polowanie zbiorowe w okolicy ul. Świerczów. Poniżej - zgodnie z ustawowymi wymaganiami - prezentujemy obwieszczenie w tej sprawie.
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

informujące o planowanym polowaniu zbiorowym.
 
Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (tekst jednolity: Dz.U. 2018.2033) podaje się do publicznej wiadomości informację o planowanym polowaniu zbiorowym organizowanym przez Koło Łowieckie „KOLIBER” z siedzibą w Kłudzicach przy ul. Łanowej 12 – dzierżawcę obwodu łowieckiego nr 221.

Termin planowanego polowania zbiorowego:
26.01.2019 r. i 27.01.2019 r.
Teren objęty planowanym polowaniem zbiorowym:
ul. Świerczów.

Jednocześnie informuje się właścicieli, posiadaczy lub zarządców gruntu o możliwości złożenia, do właściwego ze względu na położenie gruntów wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, sprzeciwu wraz z uzasadnieniem w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego.
W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie: na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (www.bip.piotrkow.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (www.piotrkow.pl).