Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piotrków Trybunalski


Wypadek drogowy bądź kolizja to zdarzenia, których nie sposób przewidzieć. Co jednak należy zrobić jeśli jesteśmy ich uczestnikami?

Jeśli uczestniczyliśmy w wypadku drogowym, powinniśmy jak najszybciej powiadomić naszego ubezpieczyciela, jednak nie może to nastąpić później niż w terminie wskazanym w ogólnych warunkach ubezpieczeń. Zazwyczaj jest to 5-7 dni.

Natomiast jeśli do wypadku doszło za granicą, powinniśmy powiadomić zakład ubezpieczeń jak najszybciej po powrocie do kraju. Jednocześnie należy pamiętać, że niektóre zakłady ubezpieczeń wymagają, aby powiadomić miejscową policję, jeśli do wypadku doszło poza granicami kraju.

Odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń - procedura
W pierwszej kolejności należy zgłosić szkodę na piśmie. Wniosek o wypłatę odszkodowania należy złożyć do tego ubezpieczyciela, u którego polisę OC wykupił sprawca wypadku. Mówiąc inaczej - szkodę likwiduje się z OC sprawcy. Jeśli jednak nie wiemy, w którym zakładzie ubezpieczony jest sprawca, można łatwo sprawdzić to na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, wówczas należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu sprawcy.

Bardzo ważne jest, aby zbierać wszystkie dowody, pozwalające na wykazanie jakie straty ponieśliśmy w związku z wypadkiem. Zgłaszając szkodę należy szczegółowo przedstawić okoliczności wypadku, a nadto określić i uzasadnić wysokość dochodzonego odszkodowania. Jeśli na miejscu zdarzenia była policja, należy dołączyć notatkę policyjną. Wszystkie przedstawione dowody są niezwykle istotne, ponieważ na ich podstawie zakład ubezpieczeń przeprowadzi postępowanie sprawdzające zasadność wniosku o odszkodowanie oraz ustali wysokość wypłacanego świadczenia. Aby mógł to ustalić, należy ułatwić działanie jego przedstawicielom oraz umożliwić uzyskanie oświadczeń i innych niezbędnych informacji od osoby korzystającej z pojazdu podczas powstania szkody.

Odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody. Jeśli sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, okres ten może zostać wydłużony do 90 dni.

Co najważniejsze - decyzja zakładu ubezpieczeń o wysokości wypłaconego odszkodowania, albo o odmowie jego wypłacenia nie jest ostateczna. Jeśli proponowana przez ubezpieczyciela kwota nie spełnia naszych oczekiwań i nie rekompensuje poniesionej szkody - zawsze mamy prawo odwołać się od tej decyzji do zakładu ubezpieczeń. W przypadku niezadowolenia z ostatecznej decyzji zakładu - do sądu.

Wówczas sąd, w postępowaniu cywilnym, może przyznać kwotę wyższą niż proponowana przez ubezpieczyciela. Ponadto w postępowaniu cywilnym można wystąpić również z roszczeniem o zadośćuczynienie za doznaną w wypadku krzywdę. Natomiast w postępowaniu karnym, wytoczonym przeciwko sprawcy wypadku, możemy wystąpić w charakterze strony bądź świadka. W postępowaniu tym także możemy domagać się, aby sąd orzekł o obowiązku naprawienia szkody przez sprawcę lub o zadośćuczynieniu.

Jakiego rodzaju świadczenia można uzyskać oprócz naprawy uszkodzonego samochodu?
W przypadku szkody na osobie można domagać się:
• zadośćuczynienia,
• zwrotu wszelkich poniesionych kosztów związanych z rekonwalescencją,
• odszkodowania za utracony dochód,
• renty na zwiększone potrzeby,
• renty wyrównawczej/z tytułu niezdolności do pracy.

Natomiast gdy w wypadku poniosła śmierć bliska osoba, możemy wystąpić o:
◦ odszkodowanie za znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej,
◦ zadośćuczynienie,
◦ rentę alimentacyjną,
◦ zwrot kosztów pogrzebu.

 

Postępowanie odszkodowawcze przed zakładem ubezpieczeń bądź przed sądem jest bardzo sformalizowane, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. W Piotrkowie kompleksową pomoc w tym zakresie świadczy adwokat Damian Kuchta prowadzący kancelarię prawniczą przy ul. Narutowicza 19.

1000 Znaków do wykorzystania