Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piotrków Trybunalski

zdjęcie
Do 30 czerwca można zgłaszać kandydatów na ławników sądów okręgowych i rejonowych. Na kadencję 2020-2023 radni Rady Miasta wybiorą 47 ławników.
W Biurze Rady Miasta (Pasaż Rudowskiego 10, pokój 107) można zgłaszać kandydatów na ławników. Na kadencję 2020-2023 piotrkowscy radni wybiorą 47 ławników:
- Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim – 12 ławników, w tym 9 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
- Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim – 35 ławników, w tym 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gminy:
1) Prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Ławnikiem może być wybrany ten kto:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
- jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
- adwokaci i aplikanci adwokaccy,
- radcy prawni i aplikanci radcowscy,
- duchowni,
- żołnierze czynnej służby wojskowej,
- funkcjonariusze Służby Więziennej,
- radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2429 oraz z 2019 r. poz. 60 i poz. 730.);
5) aktualny odpis -wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia - z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji - jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa;
6) imienną listę osób zawierającą: imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Pierwsza osoba wymieniona na liście jest osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli.
7) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

WAŻNE: Dokumenty wymienione w punktach 1 - 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia.

Zgłoszeń kandydatów można dokonywać w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10, Biuro Rady Miasta, pok. 107 (I piętro), w godz. 11.00–15.00, we wtorki w godz.12.00 – 17.00.
Informacja telefoniczna w sprawie wyborów ławników pod numerem 44/732 77 28; 44/732 77 30.

Wzór karty zgłoszenia oraz listy osób zgłaszających kandydata na ławnika dostępny jest w punktach informacyjnych Urzędu Miasta, w Biurze Rady Miasta. Wzór karty dostępny jest także na stronach: www.ms.gov.pl, www.rada.piotrkow.pl, www.bip.piotrkow.pl.